Prof. Dr. Şükrü Aslan

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 246 00 11 - 5303

E-mail: sukru.aslan@msgsu.edu.tr / aslan.sukru@gmail.com

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Doktora Tezi: Toplumsal Mücadeler ve Kent: Mustafa Kemal Mahallesinin Kuruluş ve Yasallaşma Öyküsü

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

Yüksek Lisans Tezi: Kent Sosyolojisi Açısından Enformel Sektörler

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji

ÇALIŞMA ALANI

Kent, Göç ve Etnisite Sosyolojisi

VERDİĞİ DERSLER

AKADEMİK FAALİYET

Kitaplar

 

* 1 Mayıs Mahallesi 1980’den Önce Toplumsal Mücadeleler ve Kent, İletişim Yay., 2004     

 

* Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler: Türkiye’de Son 30 Yılda Kentsel Değişim Süreci, İnşaat Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, Ağustos 2007
 

* Les Quartiers Popularires Et La Ville, Les Varoş d’İstanbul et Les Banliques Parisiennes, L’Harmattan, Logıques Socıales, Paris, March, 2010 (Mustafa Poyraz, Loic Gandais et Şükrü Aslan)                                                                                                                   

 

* Herkesin Bildiği Sır: Dersim, İletişim Yayınları, Mayıs 2010                                             

 

* Toplumsal Bellek, Kuşaklararası Aktarım ve Algı: Dersim 38’i Hatırlamak, (Bülent Bilmez ve Gülay Kayacan ile birlikte) Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2011

 

 * Dersim’i Parantezden Çıkarmak: Dersim Sempozyumunun Ardından, Derleyenler: Zeliha Hepkon, Songül Aydın, Şükrü Aslan, İletişim Yayınları, 2013

* İnsana ve Demokrasiye Adanmış Bir Hayat: Nurettin Sözen, Şükrü Aslan, Hatice Kurtuluş, Doğan Kitap, İstanbul, 2014

 

* Sözlü Tarih Görüşmeleriyle Kağıthane, Kağıthane Belediyesi Yayını, Şükrü Aslan, Hatice Kurtuluş, Besime Şen, Matsis Matbaası, 2014

 

* Türkiye’nin Etnik Coğrafyası: 1927-1965 Ana Dil Haritaları, (Sibel Yardımcı, Murat Arpacı ve Öykü Gürpınar’la birlikte) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları, 2015

 

* Pülümür, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2016

 

* Hafızanın Dili: 1940’lı Yılların Çocukları Dersim’i Anlatıyor, Dersim Yayınları, İstanbul, 2017

 

* Current Debates Sociology&Anthoropology, Volume: 10, Ijopec Publication, London & İstanbul,Editors: Sukru Aslan&Cihan Cinemre, December 2017

 

* Hozat, Der: Şükrü Aslan, Ütopya Yayınları, Ankara Nisan 2018

 

* Current Debates Sociology&Philosophy, Volume: 26, Ijopec Publication, London&İstanbul, Editors: Sukru Aslan & Bora Erdagı, April 2018

Kitap İçi Bölümler

 

* “1970’li Yılarda İstanbul’da Katılımcılığın Örneği Bir Yerel Kent Deneyimi”, İSTANBUL’DA KENTSEL AYRIŞMA, Bağlam Yayınları, Temmuz 2005 (Derleyen: Doç Dr. Hatice Kurtuluş)
 

* “Neden İnönü Değil, Niçin Bayar? 1937’de Yaşanan Bir Politik Gerilimin Öyküsünü Yeniden Okumak!” RESMİ TARİH SEMİNERLERİ 3, Özgür Üniversite Kitaplığı, 2007
 

* “Political Space”, BECOMİNG İSTANBUL, An Encyclpoedia Pelin Dervis, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli, DAM (Deutsches Architekturmuseum)&Garanti Gallery, 2008, p. 223-227
 

* “Bir Toplumsal Gerilim Örneği: Yıkımları Merşrulaştıran Bir Araç olarak Ders Kitaplarında Gecekondu Anlatısı Ya da Bu Meşruiyeti Sorgulamanın Bir Aracı olarak Yıkıntılar Arasında Resmedilen Gecekondulu Çocuklar”, Sokak Çocuklarının İstismarı ve İhmali (Editör: Doç. Dr. Özkan Yıldız) Gaziantep Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 130-140

 

* “Genel Nüfus Sayımı Verilerine Göre Dersim’de Kayıp Nüfus”, Herkesin Bildiği Sır: Dersim, (Der: Şükrü Aslan), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 397-412                                     

 

* “Memleket ve Garp Hikayeleri: 1938 Dersim Sürgünleriyle Bir Sözlü Tarih Çalışması”, Herkesin Bildiği Sır: Dersim, (Der: Şükrü Aslan), İletişim Yayınları, İstanbul, s. 413-440 (Sibel Yardımcı ile birlikte)                                                                                             

 

* “Millet ve İskan: Çokluktan Tekliğe, Hariciden Dahiliye Erken Cumhuriyet Dönemi Deneyimleri”, Tarih, Sınıflar ve Kent, (Der: Besime Şen&Ali Ekber Doğan) Dipnot Yayınları, Ankara 2010 s. 373-397

 

* “A Cultural İsland in The Anatolia: Dersim and Alevis” Studies on generation and development of Alevi groups and Alevi ethnicities: The case of Turkish, Kurd, Zaza and Tahtacı goupes and Turkish immigrants in Europe, edited by Takashi Sasima, Osaka University Publishing, 2012, pp. 156-169

* “1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu Notlarından, Dersim’i Parantezden Çıkarmak: Dersim Sempozyumunun Ardından, Derleyenler: Zeliha Hepkon, Songül Aydın, Şükrü Aslan, İletişim Yayınları, 2013, s.

* “1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul'da Konut Alanlarının Gelişimi: Mevzuat, Aktörler ve Hâkim Söylem”, Şükrü Aslan, Besime Şen, Asuman Türkün, Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Derleyen: Asuman Türkün, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları No: 461, Mart, 2014, s. 45-78

* “Aydınlı: Tarımdan Sanayi Havzasına, Sanayiden Tekno-Kente Bir Köyün Konut Deposuna Dönüşümü” Esra Kaya, Şükrü Aslan; Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Derleyen: Asuman Türkün, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. No: 461, Mart 2014, s. 227-266

* “Ayazma ve Tepeüstü'nden Bezirganbahçe'nin "Konut Depolarına": Mekânı Değişen Yoksulluk”, Şükrü Aslan, Asuman Türkün; Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, Derleyen: Asuman Türkün, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. No: 461, Mart, 2014, s. 355-390

* “Kentsel Mekana Büyük Müdahale: “Afet Yasası”ndan Bir “Yasal Afet” Üretmek” İnsan Toplum ve Haklar, Esin Küntay’a Armağan, Derleyen: Ayşe Durakbaşa, Bağlam Yayınları, Aralık 2014, s. 100-111

 

* “Hükmetmeye Gidenlerin Anlatılarında Dersim’in Kızılbaş Alevi Kültürü”, Nedim Şahhüseyinoğlu’na Armağan Kitabı, Hazırlayan: Şahhüseyinoğlu Ailesi, Ürün Yayınları, Ankara, Nisan 2015, s. 25-334

 

* “Erken Cumhuriyetin Devletin Belgelerinde Pülümür Meselesi: 1930-1950”,  

Pülümür, (Der: Şükrü Aslan), Ütopya Yayınevi, Ankara, 2016, s. 231-244

 

* “Pülümür’de Yerinden Edilmek: Emine Aydın’ın Burdur’da Geçen Sürgün Yılları: 1938-1947”, Pülümür, (Der: Şükrü Aslan), Ütopya Yayınevi, Ankara, 2016, s. 251-265

 

* “Bir Zamanlar İstanbul’da Gecekondular Vardı: Günlük Basında Şehrin Gecekonduyla İmtihanı”, (Tahire Erman’la birlikte) İstanbul Kimin Şehri? Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye, Yayına Hazırlayanlar: Dilek Özhan Koçak, Orhan Kemal Koçak, Metis Yayınları, Mart 2016, s. 115-144

 

* “Yasal Tanınmazlık İle Görünür Meşruiyet Arasında Türkiye’de Aleviler” (Fikriye Yücesoy ile birlikte) Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır, Editör: Hüseyin Çakır, Küyerel Düşünce Enstitüsü Yayınları, 2017, s. 139-158

 

* “Tarlabaşı’nın Demografik Yapısı”, Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, Ocak 2018, s. 41-49

 

* “Bir Hozat Aşığının Dilinden: “Hozat, Büyük Bir Aileydi” Bilgin Karaman’la Sohbet Notları”, (Kamber Kaya ile birlikte) Hozat, Ütopya Yayınları, Derleyenler: Zeliha Hepkon ve Şükrü Aslan, Ankara, Nisan 2018, s. 238-252

 

* “Hozat’ın Bahtiyar Aşiretinden Ankara Belediye Başkanlığına Vedat Dalokay’ın Anlatılarında Memleket İmgeleri” ”, Hozat, Ütopya Yayınları, Derleyenler: Zeliha Hepkon ve Şükrü Aslan, Ankara, Nisan 2018, s. 419-428

Makaleler

 

* “Toplumsal Mücadeleler Ve Kent: Mustafa Kemal Mahallesinin Kuruluş ve Yasallaşma Süreci” SOSYOLOJİ DERGİSİ, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yayını No: 3 Dizi Sayı: 9, 2004

                                                                                                                           

* “Sıradışı Mahallede Tarih ve Kimlik Sorunsalı” KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, Aralık 2005    

                                                                  

* “İkinci Bir Mayıs”, www.metropolistanbul.com  Mayıs 2006  

                                          

* “Yıkılmayı Bekleyen Gecekondular: Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesinde Bir Konut Bölgesi” PLANLAMA Dergisi, TBMMO ŞPO Yayını, Sayı:2006/2      

                                      

* 1934 İskan Yasası ile Tunceli'den Göç edenlerin Belleklerinde "Ev" ve "Memleket" İmgeleri Kırkbudak, Anadolu Halk İnançları Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, Yaz 2007 (Sibel Yardımcı ile birlikte)  

                                                                                                                  

* “Kentlerin Öteki Mekanlarında Özgünlükler Ve Kırılmalar: 1 Mayıs Mahallesi Örneği” Mühendislikte Mimarlıkta ve Planlamada ÖLÇÜ Dergisi, TMMOB Yayını, Mart 2007         

             

* “Ümit Kaftancıoğlu’ndan Emek Caddesine Bir Politik Mekanın İnşası: Gülsuyu Mahallesi’nin Öyküsü, İstanbul Dergisi, Ocak 2008   

                                                         

* “1930’ların Biyopolitik Paradigması: Dil, Etnisite, İskan ve Ulusun İnşası”, Doğu Batı Dergisi Sayı: 44, Şubat-Mart-Nisan 2008 (Sibel Yardımcı ile birlikte)     

                                 

* Yasalar ve Kamu Yönetiminin Politikaları Üzerinden Türkiye’de Gecekondu Sorunu, Yönetim Bilimleri Dergisi, Journal of Administrative Sciences, Cilt: 6, Sayı: 1 s. 57-168           

                                                                                                     

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarında Kentsel Dönüşüm Vurgusu ve Gecekonduya Yönelik Dışlayıcı Dilin İnşası: İstanbul Bülteni Örneği, İktisat Dergisi, (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Dergisi), Sayı: 499, s. 79-88, Eylül-Ekim 2008        

                                                                                                              

* Göç Hareketlerini İskan Politikaları Üzerinden Okumak: 19. Yüzyılın Ortalarından 20. Yüzyılın Ortalarına Kadar Bir Göçmen Yerleştirme Merkezi Olarak Konya, Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 6/2008, s. 9-22       

                                                                                                                         

* “Yazarın Zihin Dünyasının Dışından Okumak: Sıdıka Avar’ın ‘Dağ Çiçeklerim’ Adlı Kitabı Üzerine Düşünceler” Tarih ve Toplum, Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 9, Güz 2009, s. 215-225 

         

* “Türkiye’de Kentsel Arsanın Enformel Üretim Süreci ve Formelleşme Dinamikleri” Memleket Mevzuat, Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Sayı: Cilt: 5, 60 Haziran 2010, s. 22-29 

   

* “Politik Kimliğin Temsil Edici Mekanları: Çayan Mahallesi”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 120, Ocak 2011, s. 109-133  (Besime Şen ile birlikte)       

                                                 

* “Kitlesel Yerinden Edilme Vak’asının Siyasal Arkaplanı Üzerine Tartışmalar: 1938 ve Dersim/Tunceli”, Dipnot Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi, Sayı: 4, Ocak-Şubat-Mart 2011, s.161-175,                

                                                                                                      

* “Birleştiren ve Ayrıştıran İşlevleriyle İstanbul’da Boğaz Köprülerinin Toplumsal Dili”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Mart 2011, s. 107-125    

   

* “İstanbul’daki Örnekler Üzerinden ‘Gecekondu Mahalleleri’ İle ‘Varoşların’ Sınırlarındaki Esneklik”, Toplumbilim Banliyo Özel Sayısı, Sayı: 26, Nisan 2011, s. 99-107

* “Kent Mekanına Aşağıdan Müdahalenin Bir Örneği Olarak 1 Mayıs Mahallesi Deneyimi”, Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler: Umut ve Mücadele Mekanlarından Deneyimler, Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Kerim Gültekin, İbrahim Gündoğdu, Patika Kitap Yayınları, İstanbul, 2013, s. 175-190

 

* “Güncelden Geçmişe Türkiye'de "Gecekondu Meselesi" Üzerine Yeniden Düşünmek”, Kent Üzerine Özgür Yazılar; Yayına hazırlayanlar: Cem Ergun, Muharrem Güneş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2013, s.85-106

 

* “Bir Politik Mekan Olarak ‘Gül’ ve ‘Su’yun Mahallinde Toplumsal ve Kültürel Örüntülere Yolculuk”, Kendi Sesinden Gülsuyu-Gülensu, Hazırlayanlar; Erdoğan Yıldız, Oda Projesi, Notabene Yayınları, Ankara, 2013, s. 7-18

 

* “Gülsuyu/Gülensu’da Ne Oluyor Ne Olamıyor”, Birikim, Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 295, Aralık 2013, s. 78-83

 

* “The Transformation of the Urban Perıphery: Once Upon A Time There Were Gecekondus in Istanbul” Whose City Is That? Culture, Design, Spectacle and Capital in Istanbul, (Co Auther Tahire Erman) Edited by Dilek Özhan Koçak and Orhan Kemal Koçak, Cambridge Scholars Publishing, pp.96-113

 

* “Sahi Devlet Dersim’e Giremiyor muydu” Kürt Tarihi Dergisi, Sayı: Mart/Nisan 2015

* “The Perception of Earthquakes in the Muslim World: Example of the 1999 Marmara Earthquake in Turkey”, (Co Auther Kibar Kaya) Tohoku University, Tohoku Journal of Religious Studies, 2015 vol. 11, pp.37-56

* “Üç Şehir Üç Başkan: Yeni Liberal Dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Sosyal Demokrat Belediyecilik Deneyimi (1989-1994)” (Hatice Kurtuluş’la birlikte) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 54, Mart 2016, s. 17-42

 

* “Sürgünde Ölüm”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 16, 2017, s. 240-250

 

* “Yazılı ve Sözlü Anlatılarda Bir Sanayi Mekanı olarak Bomonti (1960-1980) Current Debates Sociology&Anthoropology, Volume: 10, Ijopec Publication, London&İstanbul, December 2017 s. 211-230

Yayınlanmış Bildiri Metinleri

 

* “Zorunlu Göç, Sokağa Bırakılanlar ve Yerel Dayanışma Mekanizmaları: Tunceli Örneği” 5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Etkinliği, 4-6 Kasım 2006, Gaziantep, s. 241-251
 

* “Kent Planlama ve Konut! İstanbul’da Enformel Yerleşme Deneyimleri: Güzeltepe Mahallesi Örneği"” 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir, s. 197-209
 

* “Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Resmi Söylemde Yeniden İnşa Edilen Gecekondu ve Gecekondulu İmgesi” TMMOB İstanbul Kent Sorunları Sempozyumu, 13-15 Eylül 2007, s. 122-132 

 

*  “1970’lerde Politik Nitelikli Kentsel Hareketler: Mustafa Kemal, Güzeltepe ve Gülsuyu Mahalle Deneyimleri, 32. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar Kaybedenler, Bildiriler Kitabı, II. Cilt 6-8 Kasım 2008 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, s. 793-803

 

* “Kriz Çözücü Bir Araç Olarak Kentsel Mekana Müdahale Süreci, Biçimleri ve Toplumsal Sonuçları: İstanbul Örneği, Political Economy, Crisis & Development / Politik İktisat Kriz ve Kalkınma, Editors: Şiriner, Morady, Mika vd. IJOPEC Publication, First Edition April 2011, London pp. 431-445 

                                                                                               

* “Kentsel Mekanda Yeralma Biçimlerinden Tasfiye Edilme Projelerine Kadar Gecekonduya İlişkin Değişen Söylemin Toplumsal Anlamı” 6. Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Yayına Hazırlayan Sosyoloji Derneği, Yayın Ekibi: Mustafa Akdağ, Feray Artar, Ankara, 2011 s. 951-963             

                                                                                                                    

* “Türkiye’nin Kültürel Haritasında Göçün İzlerini sürmek: İskan Yasaları ve Sonuçları”, Uluslar arası Göç Sempozyumu, Düzenleyen Kurumlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2012, Gaziantep Üniversitesi Yayını, s. 96-101

* “Gidenler ve Kalanların Temas(sızlıg)ı Üzerinden Kimlik İnşa Deneyimleri” Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, Derleyen: Gevher Gökçe Acar, Dakam Yayınları, Eylül 2012, İstanbul, s. 12-17 

 

* “Settlement Laws, ‘Sparse Distribution’ and Nation Building: Displacement and Return as Experienced by People of Mezra/Tunceli”, (Sibel Yardımcı and Sukru Aslan) Quand la violence deplace: memories et migrations forcees depuis et vers la Turguie, Sous la direction de Françoise Rollan, Maison des Sciences I'Homme d'Aquitaine (MSHA), Pessac 2013, pp.201-226

 

* “Etnisite Çalışmaları: Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve” (Sibel Yardımcı, Murat Arpacı ve Öykü Gürpınar’la birlikte) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, 5-6 Kasım 2015, Ankara, Tebliğ Metinleri Kitabı, Şubat 2016, s. 233-245

 

* “Osmanlıdan Cumhuriyete Nüfus Politikaları”, (Sibel Yardımcı, Murat Arpacı ve Öykü Gürpınar’la birlikte) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, 5-6 Kasım 2015, Ankara, Tebliğ Metinleri Kitabı, Şubat 2016, s. 246-270

 

* “1927-1965 Anadil Haritaları”, (Sibel Yardımcı, Murat Arpacı ve Öykü Gürpınar’la birlikte) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, 5-6 Kasım 2015, Ankara, Tebliğ Metinleri Kitabı, Şubat 2016, s. 271-284

 

* “Üç Şehir Üç Başkan: Yeni Liberal Dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Sosyal Demokrat Belediyecilik Deneyimi (1989-1994)” (Hatice Kurtuluş’la birlikte) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 54, Mart 2016, s. 17-42

Yayınlanmış Bildiri Özetleri

 

* “Kentlerde Toplumsal Ruh Sağlığı İçin Yeni Bir Tehdit: Toplumsal Güven(siz)lik ve Şiddet” Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesinin Birlikte Düzenledikleri “Uluslararası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa. s. 173-175
 

* Alacakaranlık Anıları: 1934 İskan Yasası İle Tunceli’den Göç edenlerin Kolektif Hafızasında “Ev” ve “Memleket” Ege Üniversitesi, 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2007, İzmir (Sibel Yardımcı ile birlikte) s. 85
 

* “Kentsel Ayrışma Sürecinde Dışlayıcı söylemin Yansıması: Varoşlar, Gettolar, Banliyöler! İstanbul Örneği” Uluslar arası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, “Sağlıklı Kent Planlama”, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Nilüfer Belediyesi ortak etkinliği, 7/8 Haziran 2007, Bursa, s. 142-143
 

* “Kent Göç ve İstanbul’da Enformel Yerleşme Deneyimleri: Güzeltepe Örneği” IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç-Dış Göç ve Kültür, Işık Üniversitesi, 15-17 Eylül 2007 Şile/İstanbul, s. 46-47
 

* Milli Kimlik İnşasının Bir Aracı Olarak İskân Yasaları: Geç Osmanlıdan Erken Cumhuriyete Süreklilikler Ve Farklılıklar, 11. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı s. 23-24 17-22 Haziran 2008, (Sibel Yardımcı ile birlikte)

 

* “Kamu Yönetiminin Bir Kentsel Sorun Olarak Gecekonduya Yönelik Politikalarında Kırılmalar”, 5. Kamu Yönetimi Forumu: Kamusal Bilinç Kent ve Çevre, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007 Bildiri Özetleri Kitabı, Umuttepe Yayınları No:6, Ekim 2008, s. 25-26,

 

* “Settlement Laws, ‘Sparse Distribution’ and Nation Building: Displacement and Return as Experienced bu People of Mezra/Tunceli” Memoire et ekiles d’Europe (des Balkans et du Caucase) vers la Turquie et de Turquie vers I’Europe, 3, 4 et 5 decembre 2008, Colloque International, Maison des Sciences de I’Homme d’Aquitaine, Pessac, (Universite de Bordeaux) (With Sibel Yardımcı)   

                                                                                    

* Gecekonduya ve Dönüşüme İlişkin Söylemin Değişmesi ve Dönüşümün Aktörleri” (Esra Kaya ile ortak sunum) TSBD, 11 Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTU, 9-11 Aralık 2009, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 83           

                                                                                             

* “Process of intervention to urban space as a cris resoving tool, its mothods and social consequences: case of İstanbul” Crisis&Development, International Conference of Political Economy, Kocaeli University, University of Westminister and Slezka Univerzita v Opave, 16-18 September 2010, Kocaeli University, Turkey, Abstract, pp. 52

* “Political Interventios Regarding Spaces and Flexibilities: A Differant Approach To The Ongoing Construction Of Bridges On The Bosporus in İstanbul”, 4. İnternational of Political Economy: Felexibility, 27-29 September 2012 Kocaeli University, Turkey, Abstract, pp. 98

Yayınlanmış Konferans ve Panel Konuşmaları

 

* “Kentsel Dönüşüm ve Bölüşüm”, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumuna Doğru Atölye Panel Çalışmaları, TMMOB İKK Yayını, Eylül 2007, s. 246-252

* “Kent Çeperlerinde Kentsel Dönüşüm”, ANADOLU YAKASINDA KENTSEL GELİŞİM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, Ekim 2007 s. 31-37

* “Kent ve Muhalefet”, İstanbul: Planlama ve siyaset, İstanbul Buluşmaları, Ekim 2011 Konuşma Metinleri kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Kumru Çılgın, Alev Karadeniz, Ece Özden Pak, Pınar Tutaşı, Sezi Zaman, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yay, 2011, s. 176-179

Analiz/Yorum Yazıları

 

* “27. Yılında Geçmişini Arayan Mahalle” Birgün Gazetesi, 11 Eylül 2004 

                          

* “Köy Enstitüsünde Öğrenci Olmak” Cumhuriyet Kitap, Sayı: 796, 19 Mayıs 2005      

        

* “Modern Kentin Ötekileri: Göçmenler” VS, İki Aylık Müstakil Mecmua, Ocak/Şubat 2006 

 

* “Modernlik Kent ve Toplum” Yeni Mimar Gazetesi, Sayı: 35, Mart 2006      

                     

* “Kamu, Yaygınlaşan Şiddetin Neresinde”, Radikal Gazetesi Yorum Köşesi, 11 Nisan 2006 

 

* “Modern Kentte Formel ve Enformelin Sınırı” Yeni Mimar, Mimarlık Gazetesi, Nisan 2006

 

* “İstanbul’da Enformel Yerleşim Örnekleri” Yeni Mimar, Mimarlık Gazetesi, Haziran 2006

 

* “Ekonomik Politik ve Kültürel Açıdan Büyük Kentin Diğer Yüzü: Gerilim Mekanları” Birgün Gazetesi, 11 Mart 2007                                                                                                    

 

* “’Kentin Sahibi’ Olanların Güvenlik Kaygısı Her Dönemde Kentin Mekansal Yapısına Yansır” Evrensel Kültür Dergisi Sayı: 184, Nisan 2007                                                                                                                                             

* “1930’lu Yıllara Tanıklık Etmek: Ahmet ve Fatma Akkuş’un Sürgünlük Halleri”, MUNZUR Dersim Etnografya Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 27/28, Şubat 2008                                                 

 

* “Parti Kapatma Davası Olası Sonuçlar ve Toplumsal Tedirginliğin İnşası” Birgün Gazetesi, 20 Nisan 2008                                                                                                                 

 

* “Türkiye’de Gecekondular ve Yasalar- I” Birgün Gazetesi Kentyorum, 26 Haziran 2008    

 

* “Türkiye’de Gecekondular ve Yasalar - II”, Birgün Gazetesi Kentyorum, 2 Temmuz 2008                               

 

* “İskan Pratikleri ve Sürgünde Yitirilen Yaşamlar”, Bizim Gazete, (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazetesi), Yıl:14, Sayı: 4219, 17-18 Eylül 2008                                                 

 

* Türkiye’de Erken Cumhuriyet Donemi Göç Deneyimleri www.migrapolis.de  27 Ocak 2009                                                                                                                              

 

* “Yerel Seçim Kampanyalarının Projeci Dili Ne Anlatıyor”, Birgün Gazetesi, 27 Mart 2009 

 

* “Türkiye’de Gecekondulaşma Serüveni, 1940-2000 www.planlama.org 28 Nisan 2009       

 

*  Politik Mahallelerde Mahalli Politikanın Sınırları, Birgün Gazetesi, 8 Mayıs 2009             

 

*  “İstanbul’da Belediyecilik Deneyimleri”, Birgün Gazetesi, 15 Mayıs 2009                        

 

*  “Toplumsal Gerilimlerin Neden-Sonuç Diyalektiği”, Birgün Gazetesi, 5 Haziran 2009      

 

* “Bir Kenti anlamak: Tunceli’den İzlenimler”, Birgün Gazetesi, 3 Temmuz 2009                                                                                                                                

 

*  “Muhalif Politikanın Mekanında Festivaller”, Birgün Gazetesi, 18 Eylül 2009                   

 

*  “Şimdi Mekan Üzerine Yeniden Düşünmenin Zamanıdır” Mimarist Dergisi, Yıl:9, Sayı: 34, Kış, 2009 s. 9-10                                                                                                             

 

* “Kapitalizmin Kutsal Mekanlarla Harbi”, Birgün Gazetesi, 18 Haziran 2010

Gazete ve Dergilerde Söyleşiler

* “1 Mayıs Mahallesi Üzerine Söyleşi” Bilim ve Gelecek Dergisi, Sayı: 12, Şubat 2005              

 

* “Kentsel Dönüşüm Projeleri Üzerine Söyleşi”, Evrensel Kültür Dergi, s: 164 Ağustos 2005    

* “Türkiye’nin Barışa İhtiyacı Var” (Kentlerde Artan Şiddet Olayları Üzerine Söyleşi) Evrensel Gazetesi, 5 Eylül 2005                                                                                                         

* “Kentin Kurbanlık Mekanları”, Cumhuriyet Gazetesi Pazar Dergi, 14 Ocak 2007                    

 

* “Kente Cerrahi Müdahale: Nasıl, Neden, Kim İçin” EXPRESS Dergisi, Yerel Süreli Yayın,       

 

* “Dersim Gerçeğiyle yüzleşmeye Davet” AGOS Kitap/Kirk, Sayı 20, Haziran 2010                   

 

* “Herkesin Bildiği Sır: Dersim” kitabıyla ilgili Söyleşi, Evrensel Kültür Dergisi, Sayı: 223, Temmuz 2010, s. 16-18 Sayı: 2008/4, 15 Mart – 15 Nisan 2008                                              

 

* “CHP Tarihiyle Yüzleşmeli”, (Tam Sayfa Söyleşi) Akşam Gazetesi, 2 Aralık 2011                   

 

* “Dersim Tartışması”, (Tam Sayfa Söyleşi), Birgün Gazetesi, 7 Aralık 2011

Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projeleri

*Araştırmacı; “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim” proje. Ekim 2008– Ekim 2010 (TÜBİTAK Proje No: 108K134)      

                                                                        

*Akademik Danışman; “Belleklerdeki Dersim” Sözlü Tarih Projesi  (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Temmuz 2010 – Haziran 2011 Destekleyen Kuruluş: Global Dialogue - Türkiye Stratejik Fonu 2010    

                                                                

*Proje Koordinatörü; “Kağıthane Toplumsal Tarih Projesi” İstanbul, Kağıthane ilçesi ve bağlı 19 mahallenin ekonomik ve toplumsal tarihi araştırması, Destekleyen Kurum: Kağıthane Belediyesi. Temmuz 2011 – Aralık 2012

*Proje Yöneticisi; “Türkiye’de Anadilde Eğitim Hakkının Hukuki Dayana(ksızlı)ğı ve Kültürel Sonuçları”, Raoul Wallenberg İnstitute Araştırma Projesi 1 Temmuz 2012 - 17 Aralık 2012

*Proje Yöneticisi; “Türkiye’nin Etnik Coğrafyası”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi, Ekim 2013  - Nisan 2014

*Proje Yöneticisi ve Yürütücüsü; “Türkiye’li Etnik Toplulukların Avrupa’da Örgütlenme Süreci ve Kimlik mücadeleleri: Almanya Örneği” Bonn Göç ve Kültürlerarası Araştırma Enstitüsü 24 Şubat 2014- 24 Mayıs 2014

 

*Proje Yöneticisi, Maltepe Toplumsal Tarih Projesi, Şubat 2017-Mayıs 2018