Prof. Dr. Sibel Yardımcı

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 212 246 00 11 / 5300

E-mail adresi: sibel.yardimci@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Lancaster University, Sosyoloji Bölümü

Doktora Tezi: ‘Meeting in Istanbul: Cultural Globalisation and Art Festivals’

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans Tezi:

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Küreselleşme, Kent, Kamusal alan, Kültürel sermaye, Göç, Milliyetçilik, Biyopolitika, Queer kuramı, Sakatlık

VERDİĞİ DERSLER

---

AKADEMİK FAALİYET

Aslan, Ş., S. Yardımcı, M. Arpacı, ve Ö. Gürpınar (2016) “Etnisite Çalışmaları: Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve”, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Nüfus Politikaları”, “1927-1965 Ana Dil Haritaları”, Türkiye 4. Nüfusbilim Konferansı, Tebliğ Metinleri Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü.

 

Yardımcı, S. (2016) “İstanbul’un Çeperinde Temalı Hayat”, İstanbul Kimin Şehri? Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye içinde, der. Dilek Özhan Koçak ve Orhan Kemal Koçak, İstanbul: Metis.

 

Yardımcı, S. (2016) “Erkek Doğulmaz, Erkek Olunur: Cinsiyetin İnşası ve Sınırları”, Cinselliği ve Rolleriyle “Güçlü” Erkeklik Konferans Bildirileri Kitabı içinde, İstanbul: TAPV.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2016) “Rehabilitation Technology and the Reproduction of Bodily Normality: A Critical Analysis of Robotic Gait Training in Turkey”, Scandinavian Journal of Disability Research, şu adreste yayımlanmıştır: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2015.1114964?journalCode=sjdr20#.Vyxbb6veGYU

 

Aslan, Ş., S. Yardımcı, M. Arpacı, ve Ö. Gürpınar (2015) Türkiye’nin Etnik Coğrafyası: 1927-1965 Anadil Haritaları, İstanbul: MSGSÜ Yayınları.

 

Yardımcı, S. (2015) “Üniversite-Hapishane İlişkisi: Suç Araştırmalarının Ötesine Geçilebilir mi?”, Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak içinde, der. Zeynep Alpar, İstanbul:CİSST.

 

Yardımcı, S. (2015) “Sakatlığın Tarihsel İnşası”, Engellilik ve Ayrımcılık. Eğitimciler İçin Temel Metinler ve Örnek Dersler içinde, der. Kenan Çayır, Melisa Soran ve Melike Ergür, İstanbul: Karekök.

 

Yardımcı, S. (2015) “Sakatlık ve Siyaset”, Engellilik ve Ayrımcılık. Eğitimciler İçin Temel Metinler ve Örnek Dersler içinde, der. Kenan Çayır, Melisa Soran ve Melike Ergür, İstanbul: Karekök.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2015) “Social Experiences of Physical Rehabilitation: The Role of the Family”,Disability Research Today içinde, der. Tom Shakespeare,  New York: Routledge.

 

Yardımcı, S. (2014) “Queer Tahayyül: Cinsiyet Kimliğinde ve Cinsel Yönelimde İkiliğin Ötesi”, Toplum ve Hekim, cilt: 29, sayı: 4 (Temmuz-Ağustos).

 

Yardımcı, S. (2014) “Queer veya Yöntemde Devrim”, KaosQueer+ Queer Çalışmaları Dergisi, sayı: 1.

 

Yardımcı, S. ve D. Bezmez (2014) “Normativite Sınırında İttifak İmkanları: Heterotopya Olarak Queer ve/ya Sakat Bedenler ve Kamusallığı Beden Üzerinden Okumak”, Yeni İstanbul Çalışmalarıiçinde, der. Cenk Özbay ve Ayfer Bartu Candan, İstanbul: Metis.

 

Yardımcı, S. (2014) “Promises and Lies: Themed Living in the Edges of Istanbul”, Whose City is That? Culture, Design, Spectacle and Capital içinde, der. Dilek Özhan Koçak ve Orhan Kemal Koçak, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Yardımcı, S. ve Ş. Aslan (2013) “Settlement Laws, Sparse Distribution and Nation Building: Displacement and Return as Experienced by People of Mezra/Tunceli”, Quand la violence déplace: mémoires et migrations forcées depuis et vers la Turquie içinde, der. Françoise Rolland, Bordeaux: Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.

 

Yardımcı, S. (2013) “Aşkla İşin Ayrılamadığı Bir Yaşam”, Eve Kosowsky-Sedgwick’in Aşk Üzerine Bir Diyalog’una yazılmış Önsöz, İstanbul: Ayrıntı.

 

Yardımcı, S. (2013) “Canavar: Kültüralizm Ne Zamandı?”, Çağdaş Sanat ve Kültüralizm. Kimlik ve Estetikiçinde, der. Ali Artun, İstanbul: İletişim.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2013) “Kent Vatandaşlığı, Kent Hakkı ve Sakat Hakları”, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları içinde, Kent ve İnsan Hakları Sempozyumu bildirileri, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Yardımcı, S. ve D. Bezmez (2013) ““Muhtaç" ile "vatandaş" arasında: Türkiye'de sakat öznelliği üzerine bir tartışma”, Toplum ve Bilim, sayı: 126

 

Yardımcı, S. ve Ö. Güçlü (der.) (2013) Queer Tahayyül, İstanbul: Sel Yayınları.

- Yardımcı, S. ve Ö. Güçlü (2013) “Giriş: Queer Tahayyül”, Queer Tahayyül içinde.

 

Yardımcı, s. (2012) “Canavar: Kültüralizm Ne Zamandı?” e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri, sayı:3 (Kültüralizm Özel Sayısı) http://www.e-skop.com/skopdergi/canavar-kulturalizm-ne-zamandi/928

 

Yardımcı, S. (2012) “Ayrıcalıklı Fakat Boş Bir Konum Olarak Çokkültürcülük”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri.

http://www.e-skop.com/skopbulten/ayricalikli-fakat-bos-bir-konum-olarak-cokkulturculuk/894

 

Yardımcı, S. (2012) “Bir Etnograf Olarak Sanatçı?”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri.

http://www.e-skop.com/skopbulten/bir-etnograf-olarak-sanatci/885

 

Yardımcı, S. (2012) “Bir Yaşam Biçimi Olarak Dostluk”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri.

http://www.e-skop.com/skopbulten/bir-yasam-bicimi-olarak-dostluk/842

 

Yardımcı, S. (2012) “Yabanarısı ve Orkidenin Aşkı”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri. http://www.e-skop.com/skopbulten/yabanarisi-ve-orkidenin-aski/815

 

Yardımcı, S. (2012) “Sakatlık Çalışmalarında Queer Ufku: Türkiye’de Bu Etkileşimin Zorluğu ve Olası İmkanları Üzerine”, Cinsellik Muamması içinde, der. Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice, İstanbul: Metis Yayınları.

[http://www.engelliler.biz/Sibel_Yardimci_Sakatlik_calismalarinda_queer_ufku.pdf adresinden okunabilir]

 

Yardımcı, S. (2012) “Ne O! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri.skopbülten, http://www.e-skop.com/skopbulten/ne-o-ne-bu-ne-su-queer-kurami-ve-kimliksizlesme/749.

 

Yardımcı, S. (2012) “Kentin Sınırında: Toplumsallaşmanın metaforu olarak ‘kamp””, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri. skopbülten, http://www.e-skop.com/skopbulten/kentin-sinirinda-toplumsallasmanin-yeni-metaforu-olarak-kamp/470.

 

Bezmez, D., S. Yardımcı ve Y. Şentürk (der.) (2011) Sakatlık Çalışmaları. Sosyal Bilimlerden Bakmak. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 

Güvenç Salgırlı, S. ve S. Yardımcı (2011) “Farklı Bir Foucault Okuması İçin Öneriler”, Toplum ve Bilim, sayı: 122, ss. 9-18.

 

Yardımcı, S. (2011) “Tutkularımıza Yatırım Yapmak?”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri. skopdergi, sayı: 1 (Sanat İşletmeleri Özel Sayısı), http://www.e-skop.com/skopdergi/tutkularimiza-yatirim-yapmak/395.

 

Yardımcı, S. (2011) “Hindistan’da Bir Kent: Gurgaon ve Kentin Yarılıp Parçalanması”, e-Skop. Sanat Tarihi. Eleştiri. skopbülten, http://www.e-skop.com/skopbulten/hindistanda-bir-kent-gurgaon-ve-kentin-yarilip-parcalanmasi/401

 

Yardımcı, S. (2010) “Okuluma Dokunma! Reşitpaşa’daki Rehabilitasyon Merkezi’nin Boşaltılması Girişimi ve Kent/Eğitim/Sakat Hakları”, mimar.ist, sayı: 38 (Kış), ss. 108-111.

 

Yardımcı, S. (2010) “La Face Cachée de la Metropole”, Revue Urbanisme, sayı: 374 (Eylül/Ekim), ss. 71-73.

 

Yardımcı, S. ve Z. Alemdar (2010) “Privatisation of Security in Turkey:

A case to rethink about the State, the concept of “governmentality” and neoliberalism”, New Perspectives on Turkey, sayı: 43 (Güz), ss. 33-61.

 

Şentürk, Y. ve S. Yardımcı (Yay. Haz.) (2010) Hacıyatmazı Devirmek. Neoliberalizme Karşı Kolektivite, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

-Şentürk, Y. ve S. Yardımcı (2010) “Giriş: Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektif Alan”, Hacıyatmazı Devirmekiçinde, ss. 13-48.

-S. Yardımcı (2010) “Kuşatma Altında Gündelik Hayat”, Hacıyatmazı Devirmek içinde, ss. 127-173

-Yardımcı, S. ve Y. Şentürk (2010) “Sonuç Yerine: Genel Değerlendirme, Ortaklıklar, Öneriler”, Hacıyatmazı Devirmek içinde, ss. 393-396.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2010) “In search of disability rights: citizenship and Turkish disability organizations”, Disability and Society, sayı: 25/5, ss. 603-615.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2010) “Dönüşen Vatandaşlık Kurguları Çerçevesinde Sakat Hakları: Kuramsal Yaklaşımlar ve Türkiye Örneği”, F. Kartal (der.), Yurttaşlık Tartışmaları. Yeni Yaklaşımlar içinde, Ankara: TODAİE, ss. 159-190.

 

Yardımcı, S ve Ş. Aslan (2010) “Memleket ve Garp Hikâyeleri: 1938 Dersim Sürgünleriyle Bir Sözlü Tarih Çalışması”, Ş. Aslan (der.), Herkesin Bildiği Sır: Dersim içinde, İstanbul: İletişim, ss. 413-439.

 

Yardımcı, S. (2009) “Kuşatma altında gündelik hayat: Özel güvenlik, kent yaşamı ve yönetimsellik”, Toplum ve Bilim, sayı: 115, ss. 226-260.

 

Yardımcı, S. ve T. Doğan (2009) “Zaman-Mekân-Anlam: Sait Faik Öyküsünde Ada”, Özneler, Durumlar ve Mekânlar: Toplum ve Mekân içinde, E. Işık ve Y. Şentürk (der.), İstanbul: Bağlam, ss. 67-81.

 

Bezmez, D. ve S. Yardımcı (2008) “Bir Vatandaşlık Hakkı Olarak Sakat Hakları ve Sakat Hareketi”,   http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=481&makale=Bir%20Vatandaşlık%20Hakkı%20Olarak%20Sakat%20Hakları%20ve%20Sakat%20Hareketi

 

Yardımcı, S (2008) “Globalisation and Art Festivals:  the Encounter in Istanbul”, H. K. Anheier ve Y. R. Isar (der.), Cultures and Globalization: The Cultural Economy içinde, London: Sage, ss. 262-263.

 

Yardımcı, S (2008) “1 Mayıs, Egemenlik ve Olağanüstü Hal”, http://www.birikimdergisi.com/birikim/makale.aspx?mid=429.

 

Yardımcı, S ve Ş. Aslan (2008) “1930’ların Biyopolitik Paradigması: Dil, Etnisite, İskân ve Ulusun İnşası”, Doğu Batı, sayı: 44, ss. 131-149.

 

Akçay, E. ve S. Yardımcı (2008) “Vahşi Toplamaya Son!”,  İstanbul Dergisi, sayı: 62, ss. 112-115.

 

Yardımcı, S. (2007) “Festivalising Difference: Privatisation of Culture and Symbolic Exclusion in Istanbul”, EUI Working Papers, RSCAS 2007/35, Mediterranean Programme Series, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute.

 

Yardımcı, Sibel (2007) “Toplayıcılardan Ne İstiyoruz Biz? (veya) Toplayıcılar Bizden Ne İstiyor?”, Siyahi, sayı: 9, ss. 100-101.

 

Aslan, Ş. ve S. Yardımcı (2007) “1934 İskân Yasası ile Tunceli’den Göç Edenlerin Belleklerinde “Ev” ve “Memleket” İmgeleri”, Kırkbudak, sayı:11 (Yaz), ss. 92-107.

 

Yardımcı, S. ve A. Saltan (2007) “Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzü”, Toplum ve Bilim, sayı: 108, ss. 206-238.

 

Yardımcı, S. (2006) “Türk-Yunan Sınırında bir ‘Belirsizlik Mıntıkası’: Afrika Kökenlilerin İstanbul’da Yasadışı Göç ve Yerleş(eme)me Deneyimi”, Terör, Şiddet ve Toplum içinde, Firdevs Gümüşoğlu (der.), İstanbul: Bağlam, ss. 163-171.

 

Yardımcı, S. (2006) “Die Istanbul Biennale macht einen Sprung nach vorne”, Springerin, sayı: 1/06(Kış), ss. 38-43. [Söz konusu yazı, “A leap forward by the Istanbul Biennale – but is ‘pera’ really at ‘the other side’?” başlıklı makalenin kısaltılmış biçimidir. İngilizce metin içinhttp://www.springerin.at/dyn/heft_text.php?textid=1730&lang=en adresine bakılabilir]

 

Yardımcı, S. (2006) “Sermayenin Sanatla Flörtü”, Evrensel Kültür, sayı: 169 (Ocak) , ss. 69-71.

 

Yardımcı, S. (2005) “Kent, Mekân, Bienal ve Olanaklar”, art-ist. güncel sanat dergisi, sayı: 4 (Aralık), ss. 24-31.

 

Yardımcı, S. ve F. Dönmez (2005) “İstanbul’un silueti değişiyor”, Günışığı, sayı: 30, ss. 32-33.


Yardımcı, S. (2005) Küreselleşen İstanbul’da Bienal. Kentsel Değişim ve Festivalizm, İstanbul: İletişim.