Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: 0212 236 69 36-146

E-mail adresi: firdevs.gumusoglu@gmail.com

 EĞİTİM

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doktora Tezi: Kemalist Toplum Modelinde Ülkü Dergisi'nin Yeri

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü

Yüksek Lisans Tezi: Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

Siyasal Toplumsallaşma ve Toplumsal Cinsiyet

VERDİĞİ DERSLER

LİSANS:

SOS206 Toplumsal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi

SOS363 Siyaset Sosyolojisi

SOS365 Eğitim Sosyolojisi

LİSANSÜSTÜ:

SOS542 Sözlü Tarih Çalışmaları

SOS628 Eleştirel Eğitim Çalışmaları

AKADEMİK FAALİYET

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Yıldız, C., “1980’lerin Eğitim Politikalarının Özel Dershanelere Etkisi”, Mimar Sinan

Üniversitesi, 2005.

Çağlar, D., “Kamuoyu Oluşturulmasın Bir Örnek: 1945-1955 Yıları Arasında Gazetelerde

Antikomünist Söylem”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008.

Kırıker, B., “Yerel Yönetimlerin Kadın Politikası: Kadıköy Belediyesi Aile Danışma

Merkezleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kent Gönüllü Evleri Örneği”,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010.

Özver, Nalan., “Denizci Askerlerde Askerliğe Bakış ve Erkeklik”, YL Tezi, Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haziran 2015.

 

Günel, Hazal., “Türkiye’de İslami Kimliğin İnşası Sürecinde Din Eğitimi (2002-2014)”, YL

Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haziran 2015.

 

Öztosun, Oğuz., “Kadınların Kartpostallar Üzerinden Kurduğu Simgesel Etkileşim”, YL Tezi,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haziran 2015.

 

Doktora Tezleri

Beşpınar Karaoğlu, Z.; 2000’ler Türkiyesi’nde GAP Bölgesi’nde Kadın Projeleri Ve Kadının

Güçlenmesi: Valilikler, Belediyeler ve Çatom İstihdam Proje Örnekleri, MSGSÜ Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 2012.

Erkan, Ü., Türk Yurdu Dergisinde Milliyetçilik (1911-1931), MSGSÜ Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Haziran 2014.

 

Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Gümüşoğlu, F., “Yetişkin Ders Kitaplarında Toplum ve Bilimsel Düşünce (1930’lu ve 2000’li Yıllar)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), Yaz 2007, Cilt.6, Sayı: 21, s. 351-369.

Gümüşoğlu, F., “A Pioneer In The Critical Pedagogical Approach: İsmail Hakkı Tonguç

(1893-1960)”, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives,

Volume 10, Part 3, Published at: www.sciencebg.net, ISSN 1313-2571, September 2012,

European Union, pp.12-20.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

-Ayşe Alican, Songül Sallan Gül, H. Eylem Kaya, Firdevs Gümüşoğlu, “Gender And Family Policies in Turkey After The1980s”, Turkey in The Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transforations, Ed.: İhsan Kamalak-Hüseyin Gül, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2013, pp: 107-130.

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

-Gümüşoğlu, F., Ders Kitaplarındaki Cinsiyetçiliğin Seksen Yıllık Serüveni”,

Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Editör: Ayşe Akın, Hacettepe Üniversitesi

Yayınları, Ankara, s. 45-61, 2003.

- Gümüşoğlu, F., “1935’te İstanbul’da Bir Kadın Kongresi”, folklor/edebiyat, Cilt 13,

Sayı: 52, 2007/4, s. 103–115.

 

- Gümüşoğlu, F., “Kadınların Toplumsal Alanda Güçlenmesine Bir Örnek: Yağlar

Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”, İÜ Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, Yıl,

2012, s. 39-60.

- Gümüşoğlu, F., “Eğitim Tarihimizde Özgün Bir Uygulama Olan Köy Enstitüleri 75

Yaşında!”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz

2014-Bahar 2015, s. 7-11.

- Sallan Gül S., Alican, A., Gümüşoğlu, F., “Cumhuriyetin Aydınlanma Sembolleri:

Kadınlar ve Köy Enstitüleri”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi,

İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015, s.89-114.

- Gümüşoğlu, F., “İsmail Hakkı Tonguç’un Mektupları ve Klasik Eğitime Karşı

Özgürleştirici Eğitim”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul,

Güz 2014-Bahar 2015, s. 129-148.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Gümüşoğlu, F., “Eğitim Materyallerinde Cinsiyetçi Öğeler”, T.C. Başbakanlık Kadının

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Mayıs 2001, Ankara, s. 27-37, 65-90.

Gümüşoğlu, F., “Kentli İnsan Yaratma Projesine Bir Örnek: Halkevleri”, 21. Yüzyıl

Karşısında Kent ve İnsan, Ed. Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım 2001,

s.45-51.

Gümüşoğlu, F., “İlköğretim Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları”, Kadın

Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, Cilt

3, s.317-327.

Gümüşoğlu, F., “Bilgisayar Oyunlarında Şiddet: Çocuklar ve Gençler”, Terör, Şiddet ve

Toplum, Editör: Firdevs Gümüşoğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005.

Gümüşoğlu, F., “Patronaj Kalıplarına Karşı Başkaldırı Eğitimi: Köy Eğitmen Kursları ve Köy

Enstitüleri”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör:

Songül Sallan Gül- Hüseyin Gül, SDÜ Köy Enstitüleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yayınları, Isparta, 2007, s.106–117.

Gümüşoğlu, F., “Yerel Yönetim Politikalarında Kadınların Temsiliyetine Bir Örnek: İstanbul

Büyük Şehir Belediyesi Bülteni’nde Kadın Kimliği”, İstanbul, TMMOB İstanbul İl

Koordinasyon Kurulu Yayını, İstanbul, 2007, s.431–442.

 

Gümüşoğlu, F., “Memory Politics and What is Vocalized within Memory: An Example of

Collective Identitity Construction; Cılavuz Village Instiute”, Memory and Nostalgia, Ed:

Atilla Silkü, Murat Erdem, Patric Folk, EÜ, İzmir, 2009, pp.125–150.

Gümüşoğlu, F., “Mustafa Necati Dönemi Eğitim Politikalarının, 1928-1938 Yılları Arasında

Yayımlanan Ders Kitaplarındaki İzdüşümü”, Mustafa Necati ve Cumhuriyetin Eğitim

Devrimi, Ed. Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, 2009, s. 342-353.

Gümüşoğlu, F., Kars Gazetesi’nde İdeal Köy, İnkılap Eğitimi ve Cılavuz Köy Enstitüsü

(1937-1950)”, Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç, Ed: Kemal

Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, 2010, s.175-198.

Gümüşoğlu, F., “Ülkü”, Türkiye’de Düşünce Dergiciliği, Editör: Prof. Dr. Çağatay Özdemir-

Prof. Dr. Galip Yüksel, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011, s. 29-57.

Gümüşoğlu, F., “Köy Enstitülerinde Sosyoloji Eğitimi”, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü

70 Yaşında, Haz: Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, Ocak 2013, s. 259-271.

Gümüşoğlu, F., “2003-2013 Yılları Arasında Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet”,

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Yeni Toplumsal Yapılanmalar:

Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Editör: Prof.Dr. Muammer Tuna, Cilt II, Muğla Sıtkı

Koçman Üniversitesi, Muğla, 2013, s. 501-517, http://www.sosyolojikongresi.org/ekitap

 

Diğer yayınlar

Kitaplar

Gümüşoğlu, F., Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik-(1928’den 1995’e dek), Kaynak Yayınları,

İstanbul, 1996.

Gümüşoğlu, F., Türkiye’nin Pasteur’ü: Dr. Z . Muammer Tunçman, Berfin Yayınları,

İstanbul, 2001.

Gümüşoğlu, F., Cumhuriyet’te İz Bırakanlar: Onuncu Yıl Kuşağı, Kaynak Yayınları, İstanbul,

2001.

Gümüşoğlu, F., Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum Modeli, Toplumsal Dönüşüm Yayınları,

İstanbul, 2005.

Gümüşoğlu, F., Birgi’de Toplumsal Yaşam ve Değişim, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008.

 

Gümüşoğlu, F., Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Geliştirilmiş 4. Baskı, Tarihçi

Kitabevi, İstanbul, 2016.

Gümüşoğlu, F., Cılavuz Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, 2. Baskı, İş Bankası

Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.

 

Kitap içinde makaleler:

Gümüşoğlu, F., Türk Yurdu, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik (içinde), Ed:

Tanıl Bora vd., Cilt 4, İletişim Yayınları, 2002, s.269-274.

Gümüşoğlu, F., “Bir Toplumsal Seferberlik Örneği: Dil Çalışmaları”, Prof. Dr. Necla Arat’a

Armağan, Editör: Nazan Moroğlu, Gülsevil Erdem vd., Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul,

2003, 187-198.

Gümüşoğlu, F., “Bir Arşiv İki Mektup: 48 Yıl Önce Planlanan ‘Yücel’e Kitap’ Hakkında

Birkaç Söz”, Hasan-Ali Yücel, Editör: Kemal Kocabaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yayınları, Ankara, 2011, s.461-467.

Gümüşoğlu, F., “Kars Cılavuz Köy Enstitüsü-Cılavuz Village Institute”, Düşünen Tohum

Konuşan Toprak-Mindful Seed Speaking Soil, Haz: Ekrem Işın, İstanbul Araştırmaları

Enstitüsü Yayınları, Nisan 2012, İstanbul, s. 70-93.

Gümüşoğlu, F., “Köy Enstitülerinde Örgütlenme Kültürü, Pakize Türkoğlu ve TÖS”, Pakize

Türkoğlu’na Armağan, Haz: Kemal Kocabaş, YKKED Yayınları, İzmir, Kasım 2012, s. 194-

206.

Gümüşoğlu, F., “Ülkü Dergisi’nin ‘Direktörü Olarak’ M. Fuad Köprülü”, Ed.,Yahya, Kültür

Bakanlığı Yayınları, 2012.

 

Editörlük:

Gümüşoğlu, F., 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Bağlam Yayınları, İstanbul, Kasım

2001.

Gümüşoğlu, F., Terör, Şiddet ve Toplum, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005..

 

Gümüşoğlu, F., MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, Güz

2014-Bahar 2015

 

Ulusal & Uluslararası Projeler:

Araştırmacı: “Türkiye’de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik, Paydaş Ve Yaşam

Stratejilerinin Araştırılması”, TUBİTAK Proje No: 108K529, 2009-2011