Prof. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya

MSGSÜ Bomonti Kampüsü
Sosyoloji Bölümü

Telefon: (0212) 246 00 11/5314

E-mail adresi: caglayan.kovanlıkaya@msgsu.edu.tr

 EĞİTİM

Doktora: Ekim 1993 - Haziran 1999 M.S.Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora programı

Doktora Tezi: Türkiye’de 1980 Sonrası Politik Alanda Kadınlar ve Kadın Politikası

Yüksek Lisans: 1990 - 1993 M.S.Ü. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Yüksek Lisans programı

Yüksek Lisans Tezi: Örgüt Teorileri ve Değerlendirme

Lisans: 1986 - 1990 Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

ÇALIŞMA ALANI

---

VERDİĞİ DERSLER

----

AKADEMİK FAALİYET

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 • Association İnternationale des Sociologues de la Langue Française, Fransa

 • Sosyoloji Derneği, Türkiye.

Tez Danışmanlıkları:

 • Gülşen Çakıl Dinçer ( Ocak 2017). 1970'lerden Günümüze Türkiye'de İslamcı Kadın Hareketi, Doktora tezi, MSGSU Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, (Başlama 2013) 

 • Birol Dinçel (Ağustos 2010), Türkiye’de Pembe Ekonomi: Gay Yaşam Kültürünün Ekonomi-Politiği Y.Lisans tezi,.(Başlama 2008)

 • Hüma Esra Bulduk, Türkiye’de İntihar Olgusunun Çözümlemesi: “Batman” Örneği, Y.Lisans tezi, 2008. (Başlama 2006)

 • Belma Kurtişoğlu, Göçmen Kimliği; Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve İstanbul Örneği, doktora tezi eş danışmanlık, Prof.Dr. ŞEHVAR BEŞİROĞLU (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) 2008. (Başlama 2003)

 • Uğur Çağlak, Kobilerde Yatırım Eğilimleri: 2005 Yılında Konya İli Örneği, Yükseklisans tezi, İstanbul, 2005.(Başlama 2003)

 • Erkan Çav, Türk Düşünce Dünyasında Cahit Tanyol, Yükseklisans tezi, Istanbul, 2004.(Başlama 2002)

KİTAPLAR:

- Haziran 2010, Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı: Cahit Tanyol-Mübeccel B. Kıray-Şerif Mardin, Der. Ç. Kovanlıkaya-Erkan Çav, Bağlam Yayınları, 223 sayfa. 

 

MAKALELER:

 • (Ekim, 2016), “Feminist Eleştiri Kuramında Aydınlanma Düşüncesini Yeniden Tartışmak”, Felsefelogos, der. Esin Hamdi Dinçer-Armağan Öztürk, Fesatoder yayınları, sayı 62, ss.33-52.

 • (Aralık 2014) (Kitap Bölüm), “Fransa’ya Evlilik Yoluyla Göç Eden Kadınlar: “İthal Gelinler Yabancı mı? Göçmen mi? Yurttaş mı?”, İnsan, Toplum ve Haklar –Esin Küntay’a Armağan, der. Ayşe Durakbaşa, Bağlam Yayınları, ss.196-211, ISBN 978-605-991-06-1

 • (2014) (Kitap Bölüm), “Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Kadın Yurttaşın İnşasında Ataerkil Zihniyet Şiddeti”, Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları, Der. Güney Çeğin-İbrahim Şirin, İletişim Yayınları, s.435-475.

 • - (Şubat 2009) (Kitap Bölüm),"Birgün Tek Başına”: Vedat Türkali”, Edebiyat Sosyolojisi-Kuram ve Uygulama, Der. Ömer Naci Soykan, Dönence Basım ve Yayıncılık Hizmetleri, s.137-143.

 • - (01/2008), F. Belma KURTİŞOĞLU Ş. Şehvar BEŞİROĞLU Çağlayan KOVANLIKAYA, "Boşnak kültürel kimliğinin simgeleri: Akordeon ve Gusla", İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler Serisi, Vol. 5, No. 2, , ISSN: 1307-1653, İTU. 

 • - ( Eylül-Aralık 2006) “ Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Bilincine Katkıları ve Uçan Süpürge Örneği”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, sayı 3, (s. 40-49) (hakemli dergi)

 • - (2005) (Kitap Bölüm),“Üç Etekle Gelin Almaya Gittim”: Gelenekselden Moderne Evlenme Biçimlerinde Değişimler”, Türk(iye) Kültürleri, Der: G.Pultar, T. Erman, Tetragon, (s.499-517) 

 • - (Ekim-Aralık 2004) “Siyasetin Evrenselci Tutumu, Erkeği Merkeze Yerleştiriyor”, SIVIL TOPLUM Dergisi, yıl 2, sayı 8, Istanbul,. (hakemli dergi)(s. 65-66) 

 • - (Ağustos 2004) “Siyasette Kadın Temsiliyeti ve Demokrasi”, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma (1-4 Mart 2004), Cilt 3, Yeditepe Üniversitesi, 1.baskı, Istanbul,. (s.119-129)

 • - (2001) (kitap bölüm),” “Erkek Parlementosunda Kadın Siyasetçiler”, YERLI BIR FEMINIZME DOĞRU, Sel Yayınları,.

 • - (Kış 1995) Edebiyat Çalışmaları başlığı altında Vedat Türkali'nin "Bir Gün Tek Başına" adlı kitabının edebiyat sosyolojisi açısından incelemesi, COGITO Dergisi, sayı: 3,. 

 • - (1994) "Sosyal Hizmetler" başlıklı ansiklopedi maddesi, Istanbul Ansiklopedisi, fasikül: 55, 

 • - (1993) "Niyazi Berkes ve Çağdaşlaşma Sorununa Eleştirel Bakış" TOPLUMBILIMDergisi, Sayı: 2,.

BİLDİRİLER:

 • -14-15 Kasım 2014, “Türkiye’de Toplumsal Değişim Tartışmalarında Niyazi Berkes’in Yeri”, Sosyoloji Kendini Tartışıyor II-Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Sosyolojinin Mihenk Taşları, SOMDER, İstanbul.

 • (7-8 Mayıs 2013) (elektronik yayınlanan bildiri) & Birol Dinçel, “Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü”, Yeni Medya Çalışmaları – Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa I. Ulusal Kongresi, , Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. Kocaeli.

 • - 13-16 Ekim 2009, (özet kitapçığı yayını)“Fransa’da Göçmen Kadın Olmak: “İthal Gelinler” ”, “Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi”, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 

 • - 7-11 Temmuz 2008, “La Place de la Methode Historique Dans la Sociologie de Durkheim et de Gokalp” (Enes Kabakçı ile),  XVIII ème Congrès International Des Sociologues de Langue Française, İstanbul.

 • - 14-16 Mayıs 2008, (sempozyum kitabı yayını)  “Postmodern Rear Window: Facebook” (Sevgi Kesim ile), 6 th International Symposium Communication in the Millennium, ) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul.

 • - 6-8 Eylul 2006, (sempozyum kitabı yayını) “Halk Kültürü Öğeleri Türküler ve Manilerde Denizli İlinin Sosyal ve Kültürel Yapısı”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

 • - 15-16 Ekim 2005, (sempozyum kitabı yayını) “Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Bilincine Katkıları ve Uçan Süpürge Örneği”, II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Çanakkale. 

 • - 14-17 Haziran 2005, (özet kitapçığı yayını) “Bulgar Göçmen Kimliği: Göçmenlerin Anlatılarıyla Üç Farklı Dönem” ,“Kimlik ve Kültür” III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları ve Koç Üniversitesi, İstanbul.

 • - 23-26 Haziran 2004, (elektronik yayınlanan bildiri) “Narratives of the Historical Drama of Bulgarian Turks:Three Different Eras and Three Puzzles”, “Memory and Globalization” XIIIth International Oral History Konferans, İtalya/Roma. 

 • - 1-4 Mart 2004 (sempozyum kitabı yayını) “Siyasette Kadın Temsiliyeti ve Demokrasi” , “Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma”, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

 • - 3-5 Eylül 2003, (kitap bölümü) “Gelenekselden Moderne Evlenme Biçimlerindeki Değişimler: Denizli, Acıpayam Örneği”, “Türk(iye) Kültürleri” II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

 • - 2-4 Kasım 2000, “Türkiye’de Kadın Araştırmaları ve Feminist Eleştirinin Sosyolojik Literatürü”, “Yeni Sosyolojik Arayışlar- Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme” III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir .

 • - 2-4 Kasım 1998, “Türkiye’de Bir Kadın Siyasetçi Kimliği Çizilebilir mi?”, “Sınırda Yaşamak: Modernlik, Etniklik, Cinsiyet” Sempozyum, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul.

 • - 12-14 Mart 1997, “Politik Alanda Kadınlar ve Kadın Politikası”, “Günümüzde Kadın - Kadın Araştırmaları ve Feminist Eleştiri” konferanslar dizisi, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul. 

 • - 21-23 Kasım 1994, "Reklamlarda Aile Imgesi" (Şehnaz Dölen ve Aylın Dikmen ile birlikte), "21. Yüzyıl Karşısında Aile" konferanslar dizisi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

KONFERANSLAR: 

- 3 Nisan :2009 tarihinde Université de Strasbourg/ MISHA Fransa’da yapılan konferanslar dizisinde "La sociologie en Turquie – Etats des lieux " (Türkiye’de Sosyolojinin Temel Unsurları) başlıklı konferans.

- 08 Mart 2009 tarihinde Strasbourg/ Fransa ASTTu (Association de Solidarité avec les Travailleurs Turcs) bünyesinde düzenlenen konferans/tartışma etkinliğinde « L’évolution des droits des femmes notamment la lutte pour les droits politiques » (Politik haklar mücadelesi bağlamında kadın haklarının dönüşümü) başlıklı konferans.

-21 Mart 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü (IRC) tarafından düzenlenen iki günlük "Toplumsal Cinsiyete Dair" panel dizisinde “Siyasetin Cinsiyeti” başlıklı oturumda konuşma.

 - 12-14 Mayıs 2004 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 7. Sosyoloji Günleri’nde “Uluslararası Sözleşmelerde Kadın Hakları” başlıklı konferans.

- 8 Mayıs - 26 Haziran 1999, "Feminizmde Teorik ve Metodolojik Tartışmalar", Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen dizi konferanslar içinde 12 Haziran 1999 tarihinde "Siyaset ve Kadın" başlıklı konferansta “Mecliste Kadın” konulu konuşma 

- 5 Aralık 1998 tarihinde TRT 2’de yayınlanan “Cumhuriyet ve Kadın” başlıklı programda konuşma.

- 13 Haziran 1997 tarihinde TRT 1’de “Kadının Değişen Konumu - Kadın ve Siyaset” konulu panelde konuşma. 

- 22 Mayıs 1996 tarihinde Akademi Istanbul Kültür ve Sanat Okulu’nda “Türkiye’de Kadın Hakları ve Siyasette Kadın” başlıklı konferans.

- 19 Mart ve 26 Mart 1995 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereğince ITÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün düzenlediği Halk Oyunları Eğitimcisi Yetiştirme Kursu'nda pedagojik formasyonlar üzerine konferanslar. 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ:

- Ocak 1999 - Ekim 2000 Mimar Sinan Üniversitesi Araştırma Fonu kapsamında “1990 Sonrası Türkiye’de Sosyoloji Literatürü” konulu araştırma projesi (Doç.Dr. Ayşe Durakbaşa ve Yrd. Doç. Dr. Aslı Kayhan ile).(rapor mart 2001)

- Haziran 2014 – Aralık 2016 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında “Sanayi Bölgesinden Rezidanslara : Bomonti'de Mekansal Dönüşüm ve Kent Belleği” başlıklı projede proje yürütücüsü.

 

YURTDIŞI GÖREVLENDİRME:

- 1 Kasım 2009- 30 Haziran 2010 tarihleri arasında Fransa-Strasbourg Üniversitesi Maison Interuniversitaire de Sciences de l'Homme – Alsace (MİSHA) Cultures et Sociétés en Europe araştırma merkezi müdürü M. Pascal HINTERMEYER ve araştırma müdürü M. Stéphane de TAPİA’nın davetlisi olarak “Fransa’ya evlenme yolu ile göç etmiş gelinlerin (ithal gelinler) göç edilen ülkeyle bütünleşme sorunları” konulu araştırma yapılmıştır.